APSS-APPOS2017 Executive Committee


Dr. Arvind Jayaswal


Dr. Ashok N. Johari


Dr. Abhishek Srivastava


Dr. H S Chhabra


Dr. Neil Anand


Dr. Ram Chaddha


Dr. Rushma Tandon


Prof. S Rajasekaran


Dr. Shah Alam Khan


Dr. Shankar Acharya


Dr. Wong Hee Kit